દુબઈના મ્યુઝિયમ ઓફ ફ્યુચર ની વર્ચ્યુઅલ મુલાકાત

નમસ્તે! દુબઈના મ્યુઝિયમ ઓફ ફ્યુચર માં તમારી સ્વાગત છે. અહીં તમે વિવિધ વિષયોના વિવિધ એક્સિબિટ અને માનવ પ્રગતિ પર આધારિત આવિષ્કારો જોઈ શકો છો. પ્રથમાં, તમે યુનિવર્સ ઓફ થે ફ્યુચર કેવી રીતે દેખશો તે સંબંધિત પ્રશ્નો માટે જવાબો મળેગા. પછી, તમે હોલોગ્રામ્ અને વિવિધ એક્સિબિટ્સની વર્ચ્યુઅલ ટૂર સાથે વાત કરી શકો છો. Sure, you can … Read more

In the non-reserved category more than 32 cast will get the reserve, this being all the list

 AHMEDABAD: The state government has decided to issue certificates for non-reserved class.  Thus now a certificate will be made for non-reserved class like SC, ST, OBC.  The benefit of this certificate will be available only to the people who are originally from Gujarat. This certificate will be given to get the benefit of economic and … Read more

Decision in the cabinet meeting: After Diwali in Gujarat, the educational work in the school will start

 School-college started in Gujarat after Diwali.  In the cabinet, the CM told the minister, “Prepare a decision in a week. If Gandhinagar 1 does not repeat itself like in Delhi, the decision will be made in two weeks.     Colleges will be opened in Gujarat first.  Social Distance in Classroom Maintaining Social Distance Polling After … Read more

Gas Cylinders Will Be Book Using Single Numbers

 Efforts to provide world class education in talukas, districts, clusters Mission Schools of Excellence:   1 billion will be invested to strengthen education World Bank, ADB, Asian Infrastructure Investment Bank will also invest  Will be invested through.  Under this mission, taluka, mission schools will come in the next 3 years.  Education Secretary Vinod Rao will conduct … Read more