અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: ધોરણ 10 પાસ,1000 થી વધુ જગ્યાઓ

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023, રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી / રાણીપ આઈટીઆઈ રાણીપ, અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળો અમદાવાદ 2023નું આયોજન થયેલ છે. આ ભરતી મેળામાં 20થી વધુ કંપનીઓ દ્વારા એક હજાર થી વધુ જગ્યાઓ માટે નોકરી ઓફર કરવામાં આવશે. અમદાવાદ … Read more

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2023: રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2023: LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા રાજકોટ ITI ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન તારીખ 10/02/2023 ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. ધોરણ 10 અને ITI પાસ ઉમેદવાર આ ભરતીમેળા માં ભાગ લઈ શકશે. આ ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારોએ રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજર રહેવું પડશે. Gujarat Rojgar Bharti Melo 2023 Gujarat Rojgar Bharti Melo … Read more