પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: ધોરણ 8 અને 10 પાસ માટે ભરતી

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટિસ એક્ટ 1961 મુજબ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 20 સુધી આ ભરતી માટે અરજી કરી શકશે. પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023 પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર, ક્લાર્ક,ગટર શાખામાં ઓપરેટર કમ વાયરમેન અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે … Read more

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – કુલ 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી

 IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.IOCL દ્વારા એપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા દેશના વિવિધ ઝોન પ્રમાણે આ ભરતી જાહેર કરવામાં … Read more