પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: ધોરણ 8 અને 10 પાસ માટે ભરતી

પાદરા નગરપાલિકા ભરતી 2023: પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટિસ એક્ટ 1961 મુજબ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. રસ

Continue reading

IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 – કુલ 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી

 IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ટ્રેડ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.IOCL

Continue reading