વોટ્સએપ પર અવતાર ફીચર! મેસેજ મોકલવાની સાથે યુઝર્સ પ્રોફાઈલ ફોટો પણ મુકી શકશે

 વોટ્સએપ પર અવતાર ફીચર! મેસેજ મોકલવાની સાથે યુઝર્સ પ્રોફાઈલ ફોટો પણ મુકી શકશે વોટ્સએપ પર સતત નવા ફીચર્સ આવ્યા બાદ,

Continue reading