નિએન્ડરથલ માનવીઓ માંસાહારી હતા, અશ્મિભૂત દાંતના અભ્યાસમાં પુરાવા મળ્યા છે

 નિએન્ડરથલ માનવીઓ માંસાહારી હતા, અશ્મિભૂત દાંતના અભ્યાસમાં પુરાવા મળ્યા છે વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા પ્રાણીઓના અશ્મિઓના દાંતના અભ્યાસ પરથી શોધી કાઢ્યું છે

Continue reading