ચંદ્ર પર વસાહતને સૂર્યથી સીધી વીજળી મળશે, ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવો પડશે નહીં

 ચંદ્ર પર વસાહતને સૂર્યથી સીધી વીજળી મળશે, ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવો પડશે નહીં ચંદ્ર પર એક મોટો પડકાર એ છે કે

Continue reading