ચંદ્ર પર વસાહતને સૂર્યથી સીધી વીજળી મળશે, ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવો પડશે નહીં

 ચંદ્ર પર વસાહતને સૂર્યથી સીધી વીજળી મળશે, ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવો પડશે નહીં ચંદ્ર પર એક મોટો પડકાર એ છે કે ચંદ્ર પર ઊર્જા સ્ત્રોતની જરૂરિયાત પૂરી કરવી. ત્યાં વસાહત બનાવવાની યોજનાઓની શક્યતાઓ તપાસવામાં આવી રહી છે. સંશોધન અને અન્ય કામો માટે કાયમી આધાર બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ચંદ્ર પર ઓક્સિજનની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, … Read more