અબજો વર્ષો પહેલા મંગળ પર એક વિશાળ મહાસાગર હતો, આજે તેનો અર્થ શું છે?

 અબજો વર્ષો પહેલા મંગળ પર એક વિશાળ મહાસાગર હતો, આજે તેનો અર્થ શું છે? મંગળ પર આજે જીવનની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે. ત્યાંનું હવામાન ખૂબ ઠંડુ છે. પ્રવાહી અવસ્થામાં પાણી મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. પરંતુ એક સમયે મંગળ પર પુષ્કળ પાણી હતું, વૈજ્ઞાનિકોને તેના ઘણા પ્રકારના પુરાવા મળી રહ્યા છે. આ તે સમયગાળામાં જીવન હોઈ શકે … Read more