આખરે, નાસાના હસતા સૂર્યના ફોટાનું રહસ્ય શું છે?

 આખરે, નાસાના હસતા સૂર્યના ફોટાનું રહસ્ય શું છે? કેટલીકવાર અવકાશી પદાર્થો અવકાશમાં અનન્ય આકાર બનાવે છે. આમાં, દૂરની આકાશગંગામાં તારાઓની આસપાસનો ગેસ અને ધૂળ તારાઓના પ્રકાશ સાથે અસામાન્ય અને આકર્ષક આકાર બનાવે છે. પરંતુ શું સૂર્ય પણ અનન્ય આકાર બનાવી શકે છે? પૃથ્વી પરથી અને નજીકથી પણ, સૂર્ય માત્ર અગ્નિના ગોળા તરીકે જ દેખાય છે, … Read more