વિદ્યાર્થીએ ફેબ્રુઆરીનો સ્પેલિંગ ના આવડ્યો, પછી જે શિક્ષકે કહ્યું તે જોઈને તમે હચમચી જશે – જુઓ વીડિયો

 Insurance Policy Policy Service: RBI (Reserve Bank of India) has changed the rules of ATM affair and Insurance Policy Policy.  This is most important to know for the all bank account holders, insurance holders and normally ATM debit or credit card users.  If you do not know this new policy, you will be receive an extra charge during ATM bargain and when paying for the insurance policy.

   ATM Policy Change New Rules Here  


 How To Get An Online Insurance Policy : Insurance Policy There are many online platforms available to help you compare policies and avail policy claim services.  

અહીં વિડિઓ જુઓ:

You can compare a wide range of the health insurance, car insurance, bike insurance, home insurance, life insurance plans, travel insurance, term insurance plans, investment plans, etc.  

 Sometimes RBI changes or updates the policy and rules as per the triumph  situation and demand.  Recently, the Reserve Bank has updated the rules for ATM transactions and some surety  policy rules.  You can see all the new and overextend rules here.

  Now you can buy or renew your deference plan in a matter of minutes and it’s super fast.  It is digital time so many online platforms make your work easier and faster.

 These new plans and precept are the most pivotal and should be known to all.  So do share with the everyone on social media.

  Keep sharing good information with everyone.  Ask your question in the comment box.  We will be try to reply fast.  Join our Whats App group and Telegram channel for the daily instant updates.

Leave a Comment